ایران کد چیست؟

ایران کد، عددی است ۱۶ رقمی، متشکل از (از چپ به راست) ۷ رقم کلاس کد، ۵ رقم کد عضویت متقاضی، ۴ رقم شمارنده محصول.

کلاس کد : عددی است در بیشترین حالت ۷ رقم که نشان دهنده جایگاه محصول در ساختار طبقه بندی ملی کالا یا همان دختواره معرفی ماهیت هر محصول.

کد عضویت متقاضی : عددی است متشکل از ۵ رقم که پس از عضویت مالک محصول در نظام ملی طبقه بندی کالا و شناسهء خدمات به صورت یکتا به ایشان اختصاص داده شده و در تمام کدهای ملی تولید شده عضو مذکور تکرار می گردد.

شمارنده محصول : متشکل از ۴ رقم و به این معنی است که صرفا در حالت عددی هر عضو می تواند تعداد ۹۹۹۹ محصول را در سیستم ایران کد معرفی و کد ملی آن را دریافت نماید. محدودیت ۹۹۹۹ محدود به هر کلاس کد شده و با تغییر کلاس کد محصول مجددا ۹۹۹۹ محصول قابل تعریف خواهند بود. این بدان معنیست که عملا محدودیتی در تعداد محصولات اعضا وجود ندارد.

سیستمهای انبارداری سنتی که به صورت سنتی هم نرم اقزاری شده اند، همگی از یک نظام ساده و بسیار محدود جهت تعریف کالا در انبار استفاده می نمایند و علاوه بر ناتوانی در شناسایی کالای تکراری به سرعت اشباع شده و مدام بر تعداد ارقام آن افزوده می شود. در نقطه مقابل کلیه این معایب که مهمترین آن شناسایی کالای تکراری در انبار می باشد در نظام طبقه بندی ایران کد وجود نداشته و از رکود کالا در انبارها به میزان ۱۰۰% جلوگیری می کند.

عضویت ایران کد در گروه کالا